Отворени сервиси и инфраструктура

Репозиториуми на податоци

Складирањето и дистрибуцијата на истражувачки податоци и публикации треба да користат инфраструктури што овозможуваат отворен пристап до материјали и долгорочно зачувување. Овие услуги не треба да резултираат со неоправдани промени во податоците, податоците не треба да бидат оштетени или изгубени за време на обработката, а точноста и интегритетот на податоците не треба да се доведува во прашање. Во управувањето со податоците од истражувањето, квалитетот и точноста се апсолутни вредности што не треба да се загрозуваат без оправдување.

Таквите услуги вклучуваат популарни услуги на PubMed central, ArXiV, Openaire + и Zenodo.

Понекогаш, вашиот финансиер или друга надворешна страна бара да користите одредено складиште. Ако можете слободно да изберете, може да го разгледате редоследот на преференција во препораките на OpenAIRE:

  1. Користете надворешна архива на податоци или складиште веќе воспоставено за вашиот домен за истражување за да ги зачувате податоците според признаените стандарди во вашата дисциплина.
  2. Доколку е достапно, користете складиште за податоци за институционално истражување или воспоставени капацитети за управување со податоци на вашата истражувачка група.
  3. Користете складиште за податоци без трошоци, како што се Dataverse, Dryad, figshare или Zenodo.
  4. Пребарувајте други складишта на податоци во re3data.. Не постои единствена опција за филтрирање во re3data што ги опфаќа принципите на FAIR, но разгледувањето на следниве опции за филтрирање ќе ви помогне да најдете складишта компатибилни со FAIR: категории за пристап, лиценци за употреба на податоци, доверливи складишта на податоци (со сертификат или експлицитно се придржуваат до архивските стандарди) и дали складиштето им дава на податоците постојан идентификатор (PID). Друг аспект што треба да се разгледа е дали складиштето поддржува верзионирање.

Треба да размислите каде да ги депонирате и објавите вашите податоци веќе во вашиот план за управување со податоци за истражување.

Инфраструктура во облак за отворена наука

Идејата за европскиот облак за отворена наука (European Open Science Cloud (EOSC)) се формираше во 2015 година, како визија на Европската комисија за голема инфраструктура за поддршка и развој на отворена наука и отворена иновација во Европа и пошироко. EOSC се предвидува да стане реалност во 2020 година и да биде виртуелна околина во Европа за сите истражувачи да може да чуваат, управуваат, анализираат и повторно да користат податоци за истражувачки, иновативни и образовни цели.

Елементите за успех на системот за европскиот облак за отворена наука (EOSC) се: отворен, јавно финансиран и управуван, фокусиран кон истражување, сеопфатен, разновиден и дистрибуиран, интероперабилен, заснован на понуда на услуги и друштвен. Според стратешкиот план за спроведување на EOSC, целта е: „да се изгради потребната доверба за широка примена меѓу голем број истражувачки заедници, па така од суштинско значење е развојот на EOSC да ги следи принципите што ќе го поттикнат неговото спроведување“.

Партнерството на EOSC ќе овозможи доверлива, виртуелна, федерирана средина во Европа за чување, споделување и повторно користење на податоците за истражување во повеќе земји и научни дисциплини. Тоа ќе ги обедини институционалните, националните и европските иницијативи и ќе ги вклучи сите релевантни засегнати страни во процесот на дизајнирање и поставување на европска база на податоци кои се користат за истражување каде што податоците може лесно да се пронајдат, достапни се, интероперабилни и повторно може да се употребат (FAIR). Овој европски придонес за „Веб на FAIR податоци и сродни сервиси за наука” ќе ги подобри можностите на истражувачите за наоѓање, споделување, повторно користење на публикации, податоци и софтвер, што доведува до нови сознанија и иновации, поголема продуктивност при истражување и подобрена обновливост во науката.