Nisma kombëtare për shkencën e hapur (Cloud)

zhvillimi i strategjisë kombëtare për shkencë të hapur, shërbime të hapura dhe infrastrukturë.

Praktikat e shkencës së hapur

Publikime dhe të dhëna të hapura

Rezultatet e hulumtimit në dispozicion të hapur
Botime me qasje të hapur
Prodhimi i metadata të pasura

Metodat dhe mjetet e hapura

Licencimi
UPërdorimi i softuerit me burim të hapur, standarde dhe ndërfaqe të hapura

Shërbime të hapura dhe infrastrukturë

Deponimet e të dhënave
Përdorimi i një cloud-i të hapur shkencor

Shkenca e kërkimeve të hapura

img

Shkenca e hapur është nisma për ta bërë kërkimin shkencor, të dhënat dhe shpërndarjen, të arritshme për të gjitha nivelet e një shoqërie kërkuese.

Wikipedia open scholarship ~ open research

Lajmet e fundit

EOSC Future e hap Konkursin e parë të RDA-së

Si pjesë e projektit EOSC Ardhmëria, Aleanca e të Dhënave të Kërkimore (RDA) po shpall thirrje për propozime për të përmirësuar kornizat e të dhënave teknike për Renë Shkencore të Hapur Evropiane (EOSC). Këto propozime duhet të fokusohen në ruajtjen, optimizimin dhe dokumentimin e kornizave ekzistuese në përputhje me rezultatet dhe rekomandimet e RDA-së. Aplikuesit mund të paraqesin […]

Read more

Regjistri i Palëve të Interesuara të Shoqatës EOSC

Shoqata EOSC është pikë qendrore referuese për palët e interesuara të tilla si financuesit e kërkimit, politikëbërësit, organizatat që kryejnë kërkime dhe operatorët e infrastrukturave kërkimore, që kontribuojnë në formësimin e zhvillimeve të ardhshme të Resë Evropiane të Shkencës së Hapur (EOSC). Shoqata synon të sigurojë një zë të vetëm evropian me qëllim të avokimit […]

Read more