Shkenca e kërkimeve të hapura

“Shkenca e hapur është nisma për ta bërë kërkimin shkencor, të dhënat dhe shpërndarjen, të arritshme për të gjitha nivelet e një shoqërie kërkuese.”

Hapja

Hapja është një parim kryesor i shkencës dhe kërkimit, duke krijuar mundësi të reja për pjesëmarrje nga studiuesit, vendimmarrësit dhe publiku i gjerë.

Njohuritë shkencore janë nga natyra e tyre të hapura dhe të përgjegjshme, dhe kjo hapje duhet të reflektohet jo vetëm në mbledhjen e të dhënave, por edhe në metodat e hulumtimit dhe vlerësimit. Dëshira e të tjerëve për të hyrë dhe përdorur rezultatet e kërkimit tregon rëndësinë e një studimi dhe për shkak se rezultatet e tij përdoren gjerësisht, hapja gjithashtu rrit ndikimin e këtij kërkimi.

Shkenca e hapur e ngulitur në procesin e kërkimit