Shërbimet dhe infrastruktura e hapur

Depot e të dhënave

Ruajtja dhe shpërndarja e të dhënave dhe publikimeve të kërkimit duhet të përdorë infrastrukturën që mundëson qasje të hapur dhe ruajtjen afatgjatë të materialeve. Këto shërbime nuk duhet të rezultojnë në ndonjë ndryshim të pajustifikuar të të dhënave, të dhënat nuk duhet të prishen ose të humbin gjatë përpunimit, kurse saktësia dhe integriteti i të dhënave nuk duhet të vihen në dyshim. Në menaxhimin e të dhënave kërkimore, cilësia dhe saktësia janë absolute që nuk duhet të komprometohen pa arsyetim.

Shërbime të tilla përfshijnë shërbimet e njohura PubMed central, ArXiV, Openaire + dhe Serviset Zenodo.

Ndonjëherë, financuesi juaj ose një palë tjetër e jashtme kërkon që ju të përdorni një depo specifike. Nëse jeni të lirë të zgjidhni, mund të merrni parasysh rendin e preferencës në rekomandimet nga OpenAIRE:

  1. Përdorni një arkiv ose depo të jashtme të të dhënave të krijuara tashmë për domenin tuaj kërkimor për të ruajtur të dhënat sipas standardeve të njohura në disiplinën tuaj.
  2. Nëse është në dispozicion, përdorni një depo institucionale të të dhënave kërkimore, ose pajisjet e krijuara të menaxhimit të të dhënave të grupit tuaj kërkimor.
  3. Përdorni një depo të dhënash pa kosto siç janë Dataverse, Dryad, figshare ose Zenodo.
  4. Kërkoni për depot e tjera të të dhënave në re3data. Nuk ka asnjë opsion të vetëm filtri në re3data që mbulon parimet GANR (FAIR), por duke marrë parasysh opsionet e mëposhtme të filtrit do t’ju ndihmojë të gjeni depot e pajtueshme me FAIR: kategoritë e hyrjes, licencat e përdorimit të të dhënave, depot e besueshme të të dhënave (me një certifikatë ose duke aderuar në mënyrë të qartë standardet arkivore) dhe nëse një depo u jep të dhënave një identifikues të vazhdueshëm (PID). Një aspekt tjetër për t’u marrë në konsideratë është nëse depoja mbështet versionimin.

Ju duhet të konsideroni se ku t’i depozitoni dhe publikoni të dhënat tuaja tashmë në planin tuaj të menaxhimit të të dhënave kërkimore.

Infrastruktura Cloud e shkencës së hapur

Ideja e një (EOSC) mori formë në 2015, si një vizion i Komisionit Evropian i një infrastrukture të madhe për të mbështetur dhe zhvilluar shkencë të hapur dhe inovacion të hapur në Evropë dhe më gjerë. EOSC parashikohet të bëhet realitet në vitin 2020 dhe do të jetë mjedisi virtual i Evropës për të gjithë studiuesit për të ruajtur, menaxhuar, analizuar dhe ripërdorur të dhëna për qëllime kërkimore, inovacioni dhe arsimore.

Elementet për suksesin e EOSC janë: të hapura, të financuara dhe të qeverisura publikisht, qendrore kërkimore, gjithëpërfshirëse, të ndryshme dhe të shpërndara, të ndërveprueshme, të orientuara drejt shërbimit dhe sociale. Sipas planit strategjik të zbatimit të EOSC, përbërësit e EOSC, janë që “të ndërtojnë besimin e nevojshëm për vendosjen e gjerë midis një shumëllojshmërie të madhe të komuniteteve kërkimore, kështu që është thelbësore që zhvillimi i EOSC të ndjekë parimet që do të nxisin zbatimin e tij”.

Partneriteti EOSC do të mundësojë një mjedis të besuar, virtual, të federuar në Evropë për të ruajtur, ndarë dhe ripërdorur të dhëna kërkimore përtej kufijve dhe disiplinave shkencore. Do të sjellë së bashku iniciativa institucionale, kombëtare dhe evropiane dhe do të angazhojë të gjitha palët e interesuara përkatëse për të bashkëhartuar dhe vendosur një Komunikim Evropian të të Dhënave të Hulumtimit, ku të dhënat janë të gjetshme/zbulueshme, të arritshme, ndërvepruese dhe të ripërdorueshme (FAIR). Ky kontribut evropian në një “Ueb të dhënash FAIR dhe Shërbime të ngjashme për Shkencën” do të rrisë mundësitë për studiuesit për të gjetur, ndarë dhe ripërdorur botime, të dhëna dhe programe, duke çuar në njohuri dhe inovacione të reja, produktivitet më të lartë të hulumtimit dhe përmirësim të riprodhimit në shkencë.