Politika e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë ofron informacione të përgjithshme në lidhje me përpunimin e të dhënave personale kur vizitoni këtë faqe në internet dhe / ose përdorni ndonjë nga shërbimet tona përmes saj. Ne mbledhim vetëm ato të dhëna personale që janë të nevojshme për të arritur qëllimet e Nismës kombëtare për shkencën e hapur (Cloud) (NOSCI.mk).

Kontrolluesi i koleksioneve të të dhënave personale

Kontrolluesi i të dhënave personale është Fakulteti i Shkencave të Informacionit dhe Inxhinierisë Kompjuterike, në rr. Rugjer Boshkoviq 16, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut.

Të dhënat personale përpunohen në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale:

Vladislav Bidikov

vladislav.bidikov@finki.ukim.mk

Çfarë të dhënash mbledhim?

Mund të mbledhim të dhëna në lidhje me personat e kategorive të mëposhtme:

 • Vizitorët në faqen tonë të internetit nosci.mk. Ne zakonisht mbledhim të dhëna navigimi (shih më poshtë) të cilat përdoren për të analizuar të dhënat nga vizitat në faqen tonë të internetit si dhe për të ruajtur sigurinë e informacionit në faqen tonë të internetit. Për më shumë në lidhje me përdorimin e cookies, lexoni politikën tonë për cookie-t.
 • Të dhëna për personat që do të jenë pjesë e iniciativës, dmth. persona të cilët janë nënshkrues të Deklaratës – Të dhëna personale të studiuesve të cilët janë nënshkrues të Deklaratës së Nismës kombëtare për shkencën e hapur (Cloud) (NOSCI.mk). Të dhëna për institucionet nënshkruese të Deklaratës – Të dhëna për institucionet që mbështesin Deklaratën e Nismës kombëtare për shkencën e hapur (Cloud) (NOSCI.mk).
Kategoritë e të dhënave që do të përpunohen:

1. Të dhënat e navigimit

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, serveri, për secilin vizitor krijon regjistra me të dhënat e mëposhtme:

 • Adresa e Internetit Protokollit (IP-së) tuaj;
 • Pajisja nga e cila qaseni, lloji dhe modeli i saj;
 • Sistemi juaj operativ;
 • Lloji i shfletuesit, shtojcat dhe versioni;
 • Faqet që vizitoni në faqen tonë të internetit dhe kohën që kaloni në secilën faqe;
 • URL-në e faqes që ju ridrejtoi në faqen tonë të internetit dhe në disa raste, termat që keni përdorur në përpjekjen për të gjetur faqen HPC.mk;
 • Gjuha e shfletuesit që po përdorni;
 • Shteti (specifikuar përmes IP adresës).

Ne mirëmbajmë serverat në mënyrë të pavarur dhe kryejmë në mënyrë interne të gjitha aktivitetet në faqen tonë të internetit, duke përfshirë regjistrat që krijohen dhe analizën e të dhënave që transmetohen nga vizitat në faqen tonë të internetit.

 1.  Të dhënat që përdoruesit i dorëzojnë vullnetarisht

Të dhënat personale që ne mbledhim nga vizita juaj në faqen tonë të internetit janë ato që dorëzoni vullnetarisht për regjistrimin e ekspertëve ose për regjistrimin e personave juridikë.

Ne mund të mbledhim ndonjë nga kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale: emrin dhe mbiemrin, emailin e kontaktit, institucionin, si dhe emrin e institucionit, emrin dhe mbiemrin e personit të autorizuar, emailin e kontaktit.

Si i mbledhim të dhënat personale

Ne mbledhim të dhëna personale përmes kanaleve të ndryshme, duke përfshirë:

 • përmes përdorimit tuaj të kësaj faqes në internet, duke i përfshirë edhe format e aplikimit;
Kategoritë e përdoruesve të të dhënave personale:

Aktivitetet e përpunimit të të dhënave personale në lidhje me aktivitetet për realizimin e aktiviteteve të Nismës kombëtare për shkencën e hapur (Cloud) (NOSCI.mk), koordinator i së cilës është FINKI.

Nuk shpërndajmë informacione për ju dhe / ose vizitën tuaj në faqen tonë të internetit tek palët e treta, përveç në rastet e mëposhtme:

• Me kërkesë të gjykatës, policisë ose autoriteteve të tjera për të ushtruar kompetencat e tyre dhe vetëm nëse ekziston një bazë ligjore për ta bërë këtë

Koha e ruajtjes së të dhënave të mbledhura:

Të dhënat që mbledhim ruhen në përputhje me ligjin dhe periudhën e kërkuar për të arritur qëllimin e përpunimit dhe përcaktohen nga afatet për ruajtjen e të dhënave personale të FINKI.

Cilat janë të drejtat tuaja?

Të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave personale janë:

 • e drejta për tu informuar në lidhje me përpunimin e të dhënave personale
 • e drejta për të parashtruar ankesë

Për informacion shtesë dhe / ose ushtrimin e të drejtave tuaja të privatësisë, mund të kontaktoni Zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave personale.

E drejta për të parashtruar kërkesë në FINKI

Nëse konsideroni se mënyra se si FINKI përpunon të dhënat tuaja personale shkel dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ju mund të paraqisni një kërkesë tek FINKI si një organ mbikëqyrës, e cila do të trajtohet në të njëjtën mënyrë si çdo kërkesë tjetër e paraqitur, sipas Nenit 97 të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.

Ndryshimi i politikës së privatësisë

Politika e privatësisë do të ndryshohet dhe plotësohet rregullisht në përputhje me ndryshimet dhe aktivitetet tona.